เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
    สสจ.สงขลา
    สสจ.สตูล
    สสจ.ปัตตานี
    สสจ.ยะลา
    สสจ.นราธิวาส
    สสจ.พัทลุง
    สสจ.ตรัง
    ศูนย์บริหารการพัฒนา
สุขภาพ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศบ.สต)


ทะเบียนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เขต 12
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ปีที่จบ พบ.
สถาบัน
การศึกษาที่
เกี่ยวกับ FM
ปีที่จบ
การศึกษา
สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน
1
พญ.รุสนี  ปีแนขาโง
2555
มอ. วว.รพ.หาดใหญ่
2560
รพ.ปัตตานี
2
นพ.ปวริศ  หะยีอามะ
2557
ม.นราธิวาส
2560
รพ.สงขลา
3
พญ.นูรีนา  มะเห
2555
มอ. วว.รพ.หาดใหญ่
2560
รพ.ยะลา
4
พญ.ดารินดา  รอซะ
2556
ต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์) วว.รพ.หาดใหญ่
2560
รพ.นราธิวาส
ราชนครินทร์
5
นพ.ปรวิน  อัศวปิตานนท์
2557
ม.นราธิวาส วว.รพ.หาดใหญ่
2560
รพ.สะบ้าย้อย
6
นพ.ภุชงค์  วงศ์หิรัญรัชต์
2556
ม.นราธิวาส วว.รพ.หาดใหญ่
2559
รพ.ตากใบ
7
พญ.สารีฝ๊ะ  ชุมรักษา
2556
ม.นราธิวาส วว.รพ.หาดใหญ่
2559
รพ.ตากใบ
8
พญ.สุภาวรรณ  ตันติหาชัย 
2552
มอ. วว.รพ.หาดใหญ่
2559
รพ.สตูล
9
พญ.พณัชกร  มีสิทธิ์
2556
ม.นเรศวร วว.รพ.หาดใหญ่
2559
รพ.กันตัง จ.ตรัง
10
นพ.ซำซูดิน  ดายะ
2533
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รพ.กาบัง จ.ยะลา
11
นพ.มาฮามะอับดุลนาเซ นิไร
2541
มหาวิทยาลัยการาจี ประเทศปากีสถาน วว.รพ.หาดใหญ่
2544
รพ.สายบุรี จ.ปัตตานี
12
นพ.มูหาหมัดอาลี  กระโด
2547
มอ. FPL รุ่น 2 รพ.หาดใหญ่
2557
รพ.ยะรัง จ.ปัตตานี
FM PCC รุ่น2 ราชวิทยาลัย
2560
13
พญ.พัชรี  พุทธชาด
2543
มอ. วว.รพ.หาดใหญ่
2549
รพ.สงขลา
14
พญ.นิชชา เรืองเกียรติกุล
2552
มอ. วว.รพ.รามา
2556
รพ.สตูล
15
พญ.บุญรัตน์ ประพันธ์วงค์
2549
มอ. PCC รุ่น 2 
2560
รพ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
Family Medicine เขตสุขภาพที่ 12
โดย โรงพยาบาลควนเนียง   เลขที่ 1 หมู่ 10 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
โทรศัพท์   074-386646-7 โทรสาร 074-386647 Copyright © 2017, knhosweb. All Rights Reserved.