.

โรงพยาบาลควนเนียงเป็นโรงพยาบาลชั้นนำของจังหวัดสงขลาในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์2