.

โรงพยาบาลควนเนียงเป็นโรงพยาบาลชั้นนำของจังหวัดสงขลาในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ITA

                                                   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ
                                                                 Integrity and Transparency Assessment : ITA 


                                                                              


                                                                 ดัชนีความโปร่งใส่ (Transparency Index)
                                                                 ดัชนีความพร้อมรับผิดชอบ (Accountability Index)
                                                                 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index)
                                                                 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
                                                                 ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)