ธนาคาร
อย่างแหล่งเงินกู้

  เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  ขอสมัครทันที

  สมัครกู้ยืมเงินด่วนแบบบัตรเครดิต สินเชื่อเงินสดหรือเงินกู้นอกระบบกับหลายบริษัทแล้วจะได้รับผลดีกว่า


  กู้เงินธนาคาร

  ก่อนที่จะพาคุณไปทำความรู้จักกับการกู้เงินธนาคารทั้งวิธีกู้เงินธนาคาร, การกู้สินเชื่อธนาคารจากทั้งช่องทางกู้เงินผ่านง่ายออฟไลน์และออนไลน์ รวมไปถึงทราบว่าธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด จะขอพาคุณมาทำความเข้าใจกับการกู้เงินว่ามีความหมายว่าอย่างไรเสียก่อน

  การกู้เงิน คืออะไร?

  การกู้เงินธนาคารทั้งจากธนาคารโดยตรง และ/หรือการกู้เงิน การกู้สินเชื่อจากแอพออนไลน์ ทั้งแบบกู้เงินด่วนธนาคาร และแบบไม่เร่งด่วน ล้วนมาจากพื้นฐานวิธีการ และ/หรือขั้นตอนของการกู้เงิน โดยคำจำกัดความของการกู้เงินมีดังต่อไปนี้

  การกู้เงิน หรือการกู้ยืมเงิน หรือการต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้นั้นมีพื้นฐานมาจาก “การยืม” โดยการยืมเป็นรูปแบบหนึ่งของสัญญาซึ่งประกอบด้วยคู่กรณี 2 ฝ่ายด้วยกัน ได้แก่ “ผู้ให้ยืม” และ“ผู้ยืม” โดยหากเปรียบเทียบกับการกู้เงินธนาคารแล้ว ธนาคารนั้นเปรียบเสมือนผู้ให้ยืม และผู้ที่ต้องการกู้เงินด่วนธนาคารเป็นผู้ยืม ทั้งนี้ผู้ยืมต้องมีคุณสมบัติตามที่แต่ละธนาคารกำหนดในการกู้สินเชื่อธนาคาร ซึ่งจะกล่าวเพิ่มเติมภายหลัง

  สัญญายืมเป็นสัญญารูปแบบหนึ่งที่ผู้ให้ยืมได้ทำการส่งมอบ และ/หรือโอนกรรมสิทธิ์ที่ตัวเองมีในทรัพย์สินนั้นๆ แก่ผู้ยืม เพื่อผู้ที่ยืมไปนั้นสามารถใช้ทรัพย์สินนั้นได้ โดยที่ผู้ยืมต้องทำการตกลงว่าจะส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมมาแก่ผู้ให้ยืมเมื่อได้ใช้เสร็จแล้วนั่นเอง โดยการกู้เงินธนาคารจะเป็นในรูปแบบของการกู้สินเชื่อธนาคารนั่นเอง

  หากกล่าวถึงประเภทของสัญญายืม สามารถแบ่งประเภทของสัญญายืมได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ สัญญายืมใช้คงรูป และสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง โดยการกู้ยืมเงินนั้นจัดอยู่ในประเภทที่สอง กล่าวคือ สัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั่นเอง ปัจจุบันได้มีการยืมเงินในรูปแบบใหม่เพิ่มเข้ามาเป็นตัวเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้ ซึ่งการกู้ยืมเงินรูปแบบใหม่นี้อยู่ในช่องทางออนไลน์ หรือที่เรียกว่าเงินด่วนออนไลน์โอนเข้าบัญชีได้จริงนั่นเอง ซึ่งจะกล่าวถึงรูปบบการกู้เงินธนาคารรูปแบบออนไลน์นี้ภายหลัง 

  สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง คืออะไร?

  การกู้เงินธนาคารเป็นรูปแบบหนึ่งของการกู้ยืมเงินในรูปแบบสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง กล่าวคือ สัญญาที่ผู้ให้ยืมได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินประเภทเงินพร้อมทั้งกำหนดปริมาณแก่ผู้ยืม โดยผู้ยืมได้ทำการตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินประเภทเงินนี้ ในรูปแบบของประเภท ชนิดและปริมาณที่เหมือนกับตอนระบุในสัญญา ท้ายที่สุดสัญญากู้ยืมเงินนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ยืมส่งมอบเงินคืนตามที่กำหนดในเงื่อนไขสัญญา ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นการยื่นกู้ธนาคาร ผู้ยืม หรือผู้กู้สินเชื่อธนาคารต้องศึกษาวิธีกู้เงินธนาคาร และขั้นตอนของการทำสัญญากู้เงินกับธนาคาร ตลอดจนศึกษาถึงสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย และศึกษาว่าธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุดอย่างละเอียดก่อนยื่นกู้ธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกู้เงินธนาคารแบบออนไลน์ หรือกู้เงินผ่านแอพธนาคาร

  ดังนั้นสัญญากู้สินเชื่อธนาคาร การกู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงินนั้นจึงเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองที่เกิดขึ้นระหว่าง “ผู้กู้ยืม” กับ“ผู้ให้กู้ยืม” โดยผู้กู้ยืมได้ไปขอกู้ยืมเงินจากธนาคาร หรือจากอีกบุคคลหนึ่ง หรือเรียกแทนได้ว่าผู้ให้กู้ยืม โดยผู้กู้ยืมได้ตกลง หรือสัญญาว่าจะใช้เงินที่กู้ยืมมานั้นคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด 

  ในส่วนของดอกเบี้ยนั้น การกู้ยืมเงินสามารถกำหนดดอกเบี้ยในการกู้ยืมในสัญญาไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ตามแต่บุคคลทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน โดยสัญญากู้ยืมเงินจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้มีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมอย่างครบถ้วนตามเงื่อนไขของสัญญา ซึ่งหากการกู้เงินธนาคารต้องศึกษาถึงดอกเบี้ยของการกู้สินเชื่อธนาคารอย่างละเอียดจึงเป็นการตัดสินใจได้ว่ากู้เงินธนาคารไหนดี สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย และธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด

  เงินกู้ คืออะไร?

  เมื่อสักครู่ได้กล่าวถึงการกู้เงินจากอีกบุคคลหนึ่ง และกล่าวถึงการกู้เงินธนาคารไปบ้างแล้ว คราวนี้จะพาคุณมารู้จักกับคำว่า เงินกู้กันบ้าง

  เงินกู้ หมายถึง การที่บุคคลต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้ เรียกแทนว่าผู้กู้ ซึ่งเป็นผู้ไปขอกู้เงินปริมาณ และ/หรือจำนวนหนึ่งกับผู้ให้กู้นั่นเอง โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาที่ระบุระยะเวลาที่ต้องชำระเงินที่กู้มา หรือหนี้อย่างชัดเจน ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องตกลงว่าจะผ่อนชำระเงินเป็นงวดๆ หรือจะจ่ายเต็มจำนวนเลยก็แล้วแต่สัญญาการกู้เงิน ทั้งนี้ผู้ให้กู้มีสิทธิที่จะคิดอัตราดอกเบี้ยได้ในอัตราที่ตกลงกันไว้ โดยจำนวนเงินที่ให้กู้จะมีมูลค่า และปริมาณมากมายเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ของผู้กู้ที่นำมาค้ำประกันในการทำสัญญากู้เงิน กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน การกู้เงินสัญญานี้อาจจะถูกการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูง ด้วยเหตุผลของความเสี่ยงสูงนั่นเอง โดยผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติตามที่ผู้ให้กู้ระบุไว้ในเงื่อนไขสัญญากู้เงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการ ขั้นตอนของการกู้เงินเช่นกัน

  ประเภทของการกู้เงิน

  เมื่อทราบถึงความหมายของการกู้เงิน เรื่อยมาจนถึงเงินกู้แล้ว ต่อไปนี้จะกล่าวถึงประเภทของการกู้เงินซึ่งมีด้วยกัน 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ การกู้เงินธนาคาร หรือที่เรียกว่าการกู้ในระบบ และการกู้เงินแบบนอกระบบธนาคาร 

  การกู้เงินธนาคารมีเพดานของอัตราการเรียกเก็บดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การกู้เงินธนาคารแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจะมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 15 ทั้งนี้การปล่อยกู้เงินธนาคารจำเป็นต้องอยู่ในระเบียบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดทั้งเรื่องของคุณสมบัติของผู้ยื่นกู้เงินธนาคาร ตลอดจนขั้นตอนวิธีการกู้เงินธนาคารไว้ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการยื่นกู้ธนาคารที่ไม่เป็นมาตรฐาน อันจะส่งผลต่อการกู้สินเชื่อธนาคาร และการกู้เงินธนาคารนั่นเอง

  สิ่งที่ควรทราบเมื่อขอกู้เงินธนาคาร

  เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ผู้อ่านแล้วท่านคงอยากจะเริ่มต้นกู้เงินกับธนาคาร เช่น การกู้เงินด่วนกรุงไทย เป็นต้นกันบ้างแล้ว แต่ช้าก่อนคุณควรจะทราบถึงสิ่งที่จำเป็นในก่อนการกู้เงินธนาคาร ซึ่งหากคุณต้องการ หรือจำเป็นจะต้องกู้สินเชื่อธนาคาร สิ่งที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ ที่คุณต้องพิจารณา ได้แก่ ความสามารถในการชำระหนี้ของคุณเอง หลังจากนั้นคุณถึงจะเลือกชนิด และประเภทของสินเชื่อในแต่ละธนาคารให้เหมาะกับตัวของคุณเอง จากนั้นคุณควรจะทำความเข้าใจต่อวิธีการ ขั้นตอนกระบวนการ ตลอดจนเงื่อนไขในการกู้สินเชื่อธนาคาร เพื่อสุดท้ายแล้วคุณสามารถพร้อมต่อการได้รับอนุมัติสินเชื่อของธนาคารตามที่ยื่นกู้เอาไว้ และเพื่อตามหาว่าสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย, ธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด และกู้เงินธนาคารไหนดี เป็นต้น

  เอกสารที่ใช้กู้สินเชื่อธนาคาร

  เอกสารที่ใช้กู้สินเชื่อธนาคารของแต่ละสถาบันทางการเงินแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร และอาจจะแตกต่างตามแต่ละประเภทของสินเชื่อเช่นกัน โดยเอกสารที่ใช้กู้สินเชื่อธนาคาร หรือเอกสารประกอบคำขอสินเชื่อนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ เอกสารประจำตัว, เอกสารเกี่ยวกับรายได้ และเอกสารอื่นๆ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

  เอกสารประจำตัวที่ใช้กู้สินเชื่อธนาคาร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ และหรือ/ สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
  3. สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนหย่า หรือสำเนาใบมรณบัตร
  4. สำเนาหลักฐานของผู้ที่เคยเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลสกุล (ถ้ามี)
  5. หากเป็นนิติบุคคล อาจจะต้องใช้สำเนาทะเบียนการค้า และ/หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

  เอกสารเกี่ยวกับรายได้ที่ใช้กู้สินเชื่อธนาคาร

  เอกสารเกี่ยวกับรายได้ที่ใช้กู้สินเชื่อธนาคารสามารถแบ่งย่อยออกเป็นเอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ, เอกสารสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ (ฟรีแลนซ์) และเอกสารสำหรับนิติบุคคล

  เอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ได้แก่  ใบรับรองเงินเดือน และ/หรือหลักฐานการรับ-การจ่ายเงินเดือนจากนายจ้างของคุณ และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

  เอกสารสำหรับผู้มีอาชีพอิสระประกอบด้วยสำเนาสัญญาว่าจ้าง และหลักฐานสำหรับการจ่ายค่าจ้าง ในกรณีที่เป็นสัญญาจ้าง, หากเป็นหมอ ทนายความ วิศวกร สถาปนิก และผู้สอบบัญชี ควรแสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประกอบกับบัญชีเงินฝาก พร้อมแสดงใบแจ้งยอดบัญชี (Statement) ของบัญชีเงินฝากของคุณเอง หรือของกิจการย้อนหลังอย่างน้อยครึ่งปี และเอกสารสุดท้าย ได้แก่ หลักฐานรายได้ และ/หรือทรัพย์สินอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ใบหุ้น, พันธบัตรของรัฐบาล และบัญชีเงินฝากธนาคาร

  เอกสารที่ใช้ประกอบกับการกู้เงินธนาคารสำหรับนิติบุคคล ได้แก่ เอกสารสำเนางบการเงินของปีล่าสุด และต้องย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี,  สำเนาที่แสดงภาษีเงินได้ประจำปี, สำเนาเอกสารสิทธิในทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักค้ำประกัน และสุดท้าย คือ แผนที่ซึ่งแสดงที่ตั้งสถานของประกอบการ ออฟฟิศของคุณนั่นเอง

  นอกจากนี้เอกสารสำหรับการกู้สินเชื่อธนาคาร ในแต่ละประเภทของสินเชื่ออาจแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นคุณควรจะศึกษา หรือหากสงสัยประการใดควรสอบถามรายละเอียดจากผู้ให้สินเชื่อจากธนาคารทุกครั้ง ทั้งนี้การกู้สินเชื่อธนาคารอาจมีแบบฟอร์มส่วนอื่นแนบมาด้วย คุณจำเป็นที่จะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนทุกครั้งก่อนที่จะกรอกข้อมูล และลงนามในการยื่นกู้ธนาคาร โดยแบบฟอร์มอื่นๆ มีดังนี้

  1. เอกสารแบบคำยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ เนื่องจากเพื่อขอตรวจสอบประวัติเครดิตบูโร เพื่อสำหรับการวิเคราะห์อนุมัติวงเงินสินเชื่อในการกู้เงินธนาคารอย่างเหมาะสมต่อไป
  2. เอกสารแบบคำขออนุญาตสำหรับให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารผู้ให้สินเชื่อติดต่อกลับบมา ในการแนะนำผลิตภัณฑ์อื่น และ/หรือให้ข้อมูลแก่ผู้อื่น เป็นต้น โดยคุณมีสิทธิที่จะเลือกลงนามหรือไม่ก็ได้แล้วแต่คุณ
  3. เอกสารใบคำขอประเภทอื่นๆ ตัวอย่างเช่น คำขอมีบัตรกดเงินสด, สินเชื่อส่วนบุคคล, บริการแจ้งเตือนข้อความ และ/หรือข้อความทางออนไลน์ เป็นต้น

  วิธีการเตรียมพร้อมในการกู้เงินธนาคาร

  หลังจากที่เตรียมเอกสารในการกู้เงินธนาคาร คุณก็พร้อมที่จะยื่นกู้ธนาคารแล้ว โดยมีรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการเตรียมพร้อมในการกู้เงินธนาคารดังต่อไปนี้

  1. ทำประวัติของคุณให้ดี พร้อมก่อนที่จะทำการกู้เงินธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นประวัติชำระสินเชื่อจากธนาคารต่างๆ ว่ามีการค้างชำระมั้ยหรืออย่างไร โดยธนาคารส่วนใหญ่จะหันไปใช้บริการของบริษัทเครดิตบูโรในการเช็ตประวัติของคุณนั่นเอง
  2. การเดินบัญชีสำหรับการกู้เงินธนาคาร หรือ Statement กล่าวคือ การทำรายการของธุรกรรมให้เงินมีการเข้า-ออกภายในบัญชีของคุณ เพื่อนำข้อมูลแสดงรายการเดินบัญชีไปยื่นสำหรับหลักฐานแสดงรายได้ของคุณในการกู้เงินแก่ธนาคาร และ/หรือสถาบันทางการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกู้เงินธนาคาร การยื่นกู้ขอสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน และ/หรือสินเชื่อส่วนบุคคล
  3. การประเมินความสามารถในการผ่อนชำระในแต่ละงวด ในแต่ละเดือนของคุณ
  4. คุณควรเตรียมความพร้อมโดยการเป็นหนี้ที่อื่นๆ ให้น้อยที่สุด หรือไม่เป็นหนี้เลยก่อนที่จะยื่นกู้เงินธนาคารก็ยิ่งเป็นผลดีต่อตัวคุณเอง เพื่อที่จะไม่ส่งผลต่อวงเงินที่อนุมัติ
  5. เตรียมเอกสารในการยื่นกู้เงินธนาคารให้พร้อมทุกเอกสาร

  เคล็ดลับการกู้เงินธนาคาร

  เคล็ดลับการกู้เงินด่วนธนาคารให้ผ่านอนุมัติได้อย่างง่ายดายมีอยู่ด้วยกัน 4 เทคนิค ได้แก่ 

  1. การประเมินสัดส่วนรายได้ให้เหมาะสมกับวงเงินสินเชื่อ ซึ่งคุณต้องวางแผนเตรียมเงินออมไว้ให้มากกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินที่คุณต้องการกู้ธนาคาร
  2. หลักฐานทางการเงินต้องพร้อม เพื่อแสดงให้ธนาคาร สถาบันทางการเงินเห็นว่าคุณมีความมั่นคงของรายได้ ซึ่งทางธนาคารจะพิจารณาจากบัญชีเงินฝาก, หลักฐานสลิปเงินเดือนและที่มาของรายได้  รวมไปถึงรายการเดินบัญชีที่มีความเคลื่อนไหวอย่างปกติ เป็นต้น
  3. รักษาประวัติการชำระหนี้ของคุณให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีอยู่เสมอ 
  4. เคล็ดลับสุดท้าย ได้แก่ การศึกษาข้อกำหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการอนุมัติกู้สินเชื่อธนาคารประเภทต่างๆ

  สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย

  ในปีพ.ศ. 2566 ในปัจจุบันหลากหลายคนได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่ลากยาวมา 3 ปีแล้ว ทำให้หลายต่อหลายคนจำเป็นที่จะต้องกู้เงินด่วนธนาคาร ซึ่งสินเชื่อที่น่าสนใจประจำปีพ.ศ. 2566 และตัวอย่างสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายมีดังต่อไปนี้

  สินเชื่อประชาชนสุขใจ จากธนาคารออมสิน

  สินเชื่อจากธนาคารออมสินที่มีไว้เพื่อบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ ไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าพ่อค้าทั้งแบบหาบเร่แผงลอย หรือผู้ที่ต้องการเงินก้อนหนึ่งสำหรับต่อยอดกิจการจากการกู้เงินธนาคารนั่นเอง อีกทั้งยังเป็นสินเชื่อสำหรับบุคคลที่ยังไม่มีงานทำ แต่มีหัวการค้า หัวนักธุรกิจที่ต้องการจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองนั่นเอง ซึ่งบุคคลดังกล่าวแม้ว่าจะยังไม่มีเงินทุนก็สามารถยื่นกู้สมัครสินเชื่อประชาชนสุขใจได้เหมือนกัน เพียงแต่ต้องอาศัยบุคคล หรือหลักทรัพย์มาค้ำประกัน ผ่านการให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือตัวย่อ บสย. เป็นผู้ค้ำประกันจึงจะสามารถยื่นกู้สินเชื่อนี้ได้

  สินเชื่อประชาชนสุขใจ ธนาคารออมสินมีวงกู้ตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสองแสนบาท โดยมีระยะเวลากู้ไม่ต่ำกว่า 36 เดือน และไม่เกินสิบปีนั่นเอง

  สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จากธนาคารกสิกรไทย

  อีกหนึ่งตัวอย่างสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย ได้แก่ สินเชื่อประเภทสินเชื่อเงินด่วนจากธนาคารกสิกรไทย ซึ่งมีชื่อเรียกว่า สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีความโดดเด่นด้านการรองรับฐานลูกค้า ผู้ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้ที่มีหลากหลายกลุ่ม หลากหลายอาชีพ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จากธนาคารกสิกรไทยนี้เหมาะสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องการใช้เงินสดชนิดเร่งด่วน ซึ่งสามารถสมัคร ลงทะเบียนยื่นกู้ได้ง่ายๆ  ไม่ต้องอาศัยคนมาค้ำประกันการกู้เงินจากธนาคาร ไม่เพียงเท่านี้สินเชื่อผลิตภัณฑ์นี้ของธนาคารกสิกรไทยยังไม่กำหนดว่าคุณจะเอาเงินกู้ฉุกเฉินนี้ไปใช้ทำอะไร ผู้ยื่นกู้ธนาคารสามารถนำเงินกู้ไปใช้ได้ตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล ทั้งการดาวน์รถ, การตกแต่งต่อเติมบ้าน, การเรียนต่อ, จัดงานแต่งงาน, เงินสำรองสำหรับค่าเทอมของลูก หรือแม้กระทั่งสำหรับการลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวก็สามารถทำยื่นกู้ธนาคารได้เช่นกัน

  สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จากธนาคารกสิกรไทยอนุมัติวงเงินสูงสุดมากถึง 5 เท่าของรายได้ของผู้ยื่นกู้ โดยอยู่ในเกณฑ์วงเงินไม่เกินสูงสุดไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนบาทด้วยกัน โดยมีระยะเวลากู้ไม่เกิน 60 เดือน หรือ 5 ปีนั่นเอง

  ธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด

  หากพิจารณาถึงธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุดในปีพ.ศ. 2564 ที่ผ่านมามีประมาณ 5 สินเชื่อเงินสดรายละเอียดดังตารางการเปรียบเทียบด้านล่างนี้

  ประเภทสินเชื่อจากธนาคาร วงเงินอนุมัติสูงสุด ดอกเบี้ย รายได้ขั้นต่ำ
  SCB Speedy Loan 5 ล้านบาท ร้อยละ 9.99 – 25 ต่อปี 15,000 บาท
  KBannk Xpress Loan 1.5 ล้านบาท ร้อยละ 15 – 25 ต่อปี 15,000 บาท
  Krungsri First Choice บัตรกดเงินสด 5 แสนบาท ร้อยละ 25 ต่อปี 10,000 – 15,000 บาท
  CIMB Thai สินเชื่อบุคคล Personal Cash 1.5 ล้านบาท ร้อยละ 9 – 11.99 ต่อปี 20,000 บาท
  TMB แคชทูโก 1.5 ล้านบาท ร้อยละ 9 – 25 ต่อปี 20,000 บาท

  จาดตารางด้านบน พบว่าสินเชื่อยืมเงิน Scb Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ และสินเชื่อ Krungsri First Choice บัตรกดเงินสดจากธนาคารกรุงศรีมีวงเงินอนุมัติสูงสุดและต่ำสุดตามลำดับ, สินเชื่อ CIMB Thai สินเชื่อบุคคล Personal Cash และสินเชื่อ TMB แคชทูโก มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำที่สุดในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี และ สินเชื่อ Krungsri First Choice บัตรกดเงินสดจากธนาคารกรุงศรีมีการกำหนดรายได้ขั้นต่ำเริ่มต้นในระดับต่ำที่สุดอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทต่อเดือน

  กู้เงินผ่านแอพธนาคาร และแอพออนไลน์

  สุดท้ายนี้ปัจจุบันโลกของพวกเราได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลซึ่งหลากหลายสิ่ง หลากหลายสินค้าและบริการ หลากหลายธุรกรรมสามารถกระทำได้บนโลกออนไลน์ โดยการกู้เงินผ่านแอพธนาคารก็เป็นหนึ่งในความสะดวกสบายแห่งยุค ซึ่งการยืมเงินผ่านแอพ การยืมเงินด่วนออนไลน์โอนเข้าบัญชีได้จริงในปัจจุบันมีมากมายเต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็นการยืมเงินผ่าน Dolfin Money By KBank และสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จาก K Plus ของธนาคารกสิกรไทย, การกู้เงินด่วนออนไลน์ผ่านแอพที่มีชื่อว่า “แอพป๋า” เป็นต้น โดยแต่ละช่องทางการกู้เงินผ่านแอพธนาคาร และแอพออนไลน์มีรูปภาพประกอบด้านล่าง