ธนาคาร
อย่างแหล่งเงินกู้

  เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  ขอสมัครทันที

  สมัครกู้ยืมเงินด่วนแบบบัตรเครดิต สินเชื่อเงินสดหรือเงินกู้นอกระบบกับหลายบริษัทแล้วจะได้รับผลดีกว่า


  แอพกู้เงินถูกกฎหมาย

  ก่อนที่จะพาผู้อ่านทุกท่านไปทำความรู้จักกับแอพกู้เงินถูกกฎหมาย ตลอดจนสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมาย, การกู้เงินในแอพ และการตรวจสอบบริษัทสินเชื่อออนไลน์ เป็นต้น จะขอพาทุกท่านมาทำความเข้าใจกับการกู้ยืมเงินก่อนว่ามีความหมายว่าอย่างไร

  การกู้ยืมเงิน คืออะไร?

  การกู้เงินจากธนาคาร หรือแม้กระทั่งการกู้เงินในแอพจากแอพกู้เงินถูกกฎหมาย แอพเงินด่วนถูกกฎหมาย แอพถูกกฎหมาย ทั้งแบบกู้สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมาย และแบบไม่เร่งด่วน ล้วนมาจากพื้นฐานวิธีการ และ/หรือขั้นตอนของการกู้ยืมเงินทั้งสิ้น โดยคำจำกัดความของการกู้เงินมีดังต่อไปนี้

  การกู้ยืมเงิน หรือการต้องการสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายนั้นมีพื้นฐานมาจาก “การยืม” โดยการยืมเป็นรูปแบบหนึ่งของสัญญาซึ่งประกอบด้วยคู่กรณี 2 ฝ่ายด้วยกัน ได้แก่ “ผู้ให้ยืม” และ“ผู้ยืม” โดยหากเปรียบเทียบกับการกู้ยืมเงินจากธนาคารแล้ว ธนาคารนั้นเปรียบเสมือนผู้ให้ยืม และผู้ที่ต้องการกู้เงินด่วนถูกกฎหมายจากธนาคารเป็นผู้ยืม ทั้งนี้ผู้ยืมต้องมีคุณสมบัติตามที่แต่ละธนาคารกำหนดในการกู้สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายจากธนาคาร ซึ่งจะกล่าวเพิ่มเติมภายหลัง

  สัญญายืมเป็นสัญญารูปแบบหนึ่งคล้ายๆ สินเชื่อบัตรกดเงินสดที่ผู้ให้ยืมได้ทำการส่งมอบ และ/หรือโอนกรรมสิทธิ์ที่ตัวเองมีในทรัพย์สินนั้นๆ แก่ผู้ยืม เพื่อผู้ที่ยืมไปนั้นสามารถใช้ทรัพย์สินนั้นได้ โดยที่ผู้ยืมต้องทำการตกลงว่าจะส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมมาแก่ผู้ให้ยืมเมื่อได้ใช้เสร็จแล้วนั่นเอง โดยการกู้ยืมเงินธนาคารจะเป็นในรูปแบบของการกู้สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมาย หมายรวมถึงการกู้สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพธนาคารนั่นเอง

  หากกล่าวถึงประเภทของสัญญายืม สามารถแบ่งประเภทของสัญญายืมได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ สัญญายืมใช้คงรูป และสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง โดยการกู้ยืมเงินนั้นจัดอยู่ในประเภทที่สอง กล่าวคือ สัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั่นเอง ปัจจุบันได้มีการยืมเงินในรูปแบบใหม่เพิ่มเข้ามาเป็นตัวเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมาย ซึ่งการกู้ยืมเงินรูปแบบใหม่นี้อยู่ในช่องทางออนไลน์ หรือที่เรียกว่าแอพกู้เงินถูกกฎหมาย หรือแอพเงินด่วนถูกกฎหมาย นั่นเอง ซึ่งจะกล่าวถึงแอพถูกกฎหมายสำหรับการกู้เงินผ่านแอพภายหลัง 

  สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง คืออะไร?

  การกู้เงินจากธนาคาร หรือแม้กระทั่งการกู้เงินในแอพจากแอพกู้เงินถูกกฎหมาย แอพเงินด่วนถูกกฎหมาย แอพถูกกฎหมาย ล้วนเป็นรูปแบบหนึ่งของการกู้ยืมเงินในรูปแบบสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองทั้งสิ้น กล่าวคือ สัญญาที่ผู้ให้ยืมได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินประเภทเงินพร้อมทั้งกำหนดปริมาณแก่ผู้ยืม โดยผู้ยืมได้ทำการตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินประเภทเงินนี้ ในรูปแบบของประเภท ชนิดและปริมาณที่เหมือนกับตอนระบุในสัญญา ท้ายที่สุดสัญญากู้ยืมเงินนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ยืมส่งมอบเงินคืนตามที่กำหนดในเงื่อนไขสัญญา ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นการยื่นกู้ธนาคาร ผู้ยืม หรือผู้กู้สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายจากธนาคารต้องศึกษาวิธีกู้เงินธนาคาร และขั้นตอนของการทำสัญญากู้เงินถูกกฎหมายกับธนาคาร ตลอดจนศึกษาถึงสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายธนาคารไหนอนุมัติง่าย และศึกษาว่าธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุดอย่างละเอียดก่อนยื่นกู้ธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกู้เงินธนาคารแบบออนไลน์ หรือกู้เงินผ่านแอพกู้เงินถูกกฎหมายจากสถาบันการเงิน หรือแอพเงินด่วนถูกกฎหมายต่างๆ นั่นเอง

  ดังนั้นสัญญากู้สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ สัญญากู้สินเชื่อธนาคาร การกู้เงินในแอพจากแอพกู้เงินถูกกฎหมาย หรือการกู้ยืมเงินนั้นจึงเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองที่เกิดขึ้นระหว่าง “ผู้กู้ยืม” กับ“ผู้ให้กู้ยืม” โดยผู้กู้ยืมได้ไปขอกู้ยืมเงินจากธนาคาร หรือจากอีกบุคคลหนึ่ง หรือเรียกแทนได้ว่าผู้ให้กู้ยืม โดยผู้กู้ยืมได้ตกลง หรือสัญญาว่าจะใช้เงินที่กู้ยืมมาจากแอพกู้เงินถูกกฎหมายนั้นคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด 

  ในส่วนของดอกเบี้ยนั้น การกู้ยืมเงินจากแอพกู้เงินถูกกฎหมาย สามารถกำหนดดอกเบี้ยในการกู้ยืมในสัญญาไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ตามแต่บุคคลทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน โดยสัญญากู้ยืมเงินจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้มีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมอย่างครบถ้วนตามเงื่อนไขของสัญญา

  เงินกู้ คืออะไร?

  ข้างต้นได้กล่าวถึงการกู้เงินจากอีกบุคคลหนึ่ง และกล่าวถึงการกู้เงินจากแอพกู้เงินถูกกฎหมาย ไปบ้างแล้ว คราวนี้จะพาผู้อ่านทุกท่านมารู้จักกับคำว่า เงินกู้กันบ้าง

  เงินกู้ หมายถึง การที่บุคคลต้องการเงินด่วนถูกกฎหมาย เรียกแทนว่าผู้กู้ ซึ่งเป็นผู้ไปขอกู้เงินปริมาณ และ/หรือจำนวนหนึ่งกับผู้ให้กู้นั่นเอง โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาที่ระบุระยะเวลาที่ต้องชำระเงินที่กู้มา หรือหนี้อย่างชัดเจน ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องตกลงว่าจะผ่อนชำระเงินเป็นงวดๆ หรือจะจ่ายเต็มจำนวนเลยก็แล้วแต่สัญญาการกู้เงินด่วนถูกกฎหมาย ทั้งนี้ผู้ให้กู้มีสิทธิที่จะคิดอัตราดอกเบี้ยได้ในอัตราที่ตกลงกันไว้ โดยจำนวนเงินที่ให้กู้จะมีมูลค่า และปริมาณมากมายเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ของผู้กู้เงินด่วนถูกกฎหมายที่นำมาค้ำประกันในการทำสัญญากู้เงิน กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน การกู้เงินสัญญานี้อาจจะถูกการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูง ด้วยเหตุผลของความเสี่ยงสูงนั่นเอง โดยผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติตามที่ผู้ให้กู้ระบุไว้ในเงื่อนไขสัญญากู้เงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการ ขั้นตอนของการกู้เงินเช่นกัน

  ประเภทของการกู้เงิน

  เมื่อทราบถึงความหมายของการกู้เงิน เรื่อยมาจนถึงเงินด่วนถูกกฎหมายแล้ว ต่อไปนี้จะกล่าวถึงประเภทของการกู้เงินด่วนถูกกฎหมายซึ่งมีด้วยกัน 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ การกู้เงินธนาคาร หรือที่เรียกว่าการกู้ในระบบ และการกู้เงินแบบนอกระบบธนาคาร 

  การกู้เงินธนาคารมีเพดานของอัตราการเรียกเก็บดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การกู้เงินธนาคารแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจะมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 15 ทั้งนี้การปล่อยกู้เงินธนาคารจำเป็นต้องอยู่ในระเบียบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดทั้งเรื่องของคุณสมบัติของผู้ยื่นกู้เงินธนาคาร ตลอดจนขั้นตอนวิธีการกู้เงินธนาคารไว้ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการยื่นกู้ธนาคารที่ไม่เป็นมาตรฐาน อันจะส่งผลต่อการกู้สินเชื่อธนาคาร และการกู้เงินธนาคารนั่นเอง

  แอพกู้เงินถูกกฎหมาย

  เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ผู้อ่านแล้วท่านคงอยากจะเริ่มต้นกู้เงินจากแอพกู้เงินถูกกฎหมายกันแล้ว ซึ่ง
  แอพถูกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแอพเงินด่วนถูกกฎหมาย โดยที่มีบริการปล่อยสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมาย รวมไปถึงการปล่อยเงินด่วนถูกกฎหมาย นั้นมีตัวอย่างแอพไหนดี และรายละเอียดของการกู้เงินในแอพกู้เงินถูกกฎหมายประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) ดังต่อไปนี้

  LINE BK

  เริ่มต้นที่ LINE BK ซึ่งเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแพลตฟอร์มในโลกโซเชียลทางออนไลน์ กล่าวคือ เป็นบริการทางการเงินโดยที่ไม่จำเป็นต้องผ่านธนาคาร (Social Banking) เจ้าแรกของเมืองไทย 

  นอกจากนี้ LINE BK ยังช่วยเพิ่มโอกาสให้คนไทยที่ขาดรายได้ประจำ รวมไปถึงช่วยกลุ่มอาชีพอิสระที่มีความต้องการหาสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายให้สามารถมีเงินด่วนถูกกฎหมายพร้อมใช้ผ่านการเข้าถึงสินเชื่อกู้เงินถูกกฎหมายได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยทางสินเชื่อไลน์ บีเค โดดเด่นด้วยบริการสินเชื่อผ่านแอพถูกกฎหมายของไลน์ที่คุณสามารถสมัครได้ง่ายมากๆ โดยปัจจุบันสินเชื่อแอพกู้เงินถูกกฎหมาย LINE BK มีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่

  Credit Line ของแอพกู้เงินถูกกฎหมาย LINE BK

  วงเงินด่วนพร้อมใช้ให้ยืมสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งให้บริการเฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 ถึง 60 ปี โดยบุคคลนั้นต้องมีบัญชีเงินฝาก LINE BK และมีรายได้มากกว่า 7,000 บาท ต่อเดือน ซึ่งทาง แอพกู้เงินถูกกฎหมาย LINE BK จะให้วงเงินกู้เงินในแอพสูงสุดไม่เกินห้าเท่าของรายได้ สูงสุดแปดแสนบาท

  Nano Credit Line ของแอพกู้เงินถูกกฎหมาย LINE BK

  วงเงินด่วนพร้อมใช้ให้ยืมนาโน คือ สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งให้บริการเฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุระหว่างยี่สิบปีถึงหกสิบปี 20-60 ปี โดยบุคคลนั้นต้องมีบัญชีเงินฝากของแอพกู้เงินถูกกฎหมาย LINE BK และมีรายได้มากกว่าห้าพันบาทต่อเดือน ซึ่งทาง แอพกู้เงินถูกกฎหมาย LINE BK จะให้วงเงินกู้เงินในแอพสูงสุดไม่เกินห้าเท่าของรายได้ สูงสุดห้าหมื่นบาท

  Dolfin Money

  ตัวอย่างแอพกู้เงินถูกกฎหมายต่อมา คือ ดอลฟินมันนี่ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสองบริษัทจากประเทศไทย และจากต่างชาติ ซึ่งก็คือ ธนาคารกสิกรไทย (KBank) และบริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค จำกัด (Central JD Fintech) ที่เกิดจากเครือเซ็นทรัล และบริษัท เจดี ได้ร่วมงานกัน ทั้งนี้ริษัท เจดี เป็นบริษัทค้าปลีกสินค้าทางแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่จากประเทศจีน

  แอพกู้เงินถูกกฎหมาย Dolfin Money มีบริการให้ยื่นกู้เงินในแอพเพื่อขอสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมาย ในวงเงินสูงสุดกว่าสองแสนบาท ในอัตราดอกเบี้ยไม่ถึงร้อยละ 25 ต่อปี และที่สำคัญใช้ระยะเวลาในการอนุมติไว เพียง 5 นาทีเท่านั้น เพียงเท่านี้คุณก็สามารถยื่นกู้สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายได้แล้ว เรียกได้ว่าเป็นบริการสำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ หรือผู้อยากได้เงินด่วนถูกกฎหมายพร้อมใช้โดยแท้จริง

  FINNIX

  ฟินนิกซ์ เป็นแอพกู้เงินถูกกฎหมายที่ให้บริการกู้เงินผ่านแอพด่วนออนไลน์อย่างถูกกฎหมายที่เชื่อถือได้ของประเทศไทย โดย Finnixเกิดจากการร่วมทุนกันระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ และ Abakus Group 

  แอพกู้เงินถูกกฎหมาย Finnix มีบริการในการปล่อยเงินกู้ให้แก่กลุ่มคนที่ไม่มีเอกสารรายได้ หมายรวมไปถึงกลุ่มคนที่มีรายได้แปดพันบาทต่อเดือนขึ้นไป ซึ่งกลุ่มคนดังกล่าวสามารถเข้าถึงแหล่งเงินด่วนพร้อมใช้ได้อย่างถูกกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นบริการที่คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียงร้อยละ 2.75 ต่อเดือนเท่านั้น และยังเป็นแบบลดต้นลดดอกอีกด้วย ทั้งนี้แอพกู้เงินถูกกฎหมาย ฟินนิกซ์ยังมีบริการที่ช่วยให้คุณสามารถปิดยอดสินเชื่อได้ตามที่ต้องการ แบบฟรีค่าธรรมเนียมอีกต่างหาก นอกจากนี้บริการที่สำคัญ คือ คุณสามารถยื่นกู้ และได้รับเงินด่วน 10 นาทีโอนเข้าบัญชีผ่านการอนุมัติอย่างรวดเร็ว 

  ไม่เพียงเท่านี้แอพกู้เงินถูกกฎหมาย ฟินนิกซ์ยังได้จับมือทำธุรกิจร่วมกับ 3 Platforms ชั้นนำของไทยทั้งลาซาด้า (Lazada),  ฟู้ดแพนด้า (Foodpanda) และบีนีท (BeNeat) อีกด้วยผ่านแคมเปญที่น่าสนใจอย่าง “คนทำมาหากินฟินติดปีก” ที่มุ่งเน้นการให้บริการการให้สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายสำหรับหมุนเวียนเงินทุนในการประกอบธุรกิจของคุณอีกด้วย

  Kashjoy

  อีกหนึ่งแอพกู้เงินถูกกฎหมายจากต่างประเทศ ได้แก่ แคชจอย ซึ่งเป็นบริการที่ถูกบริหารจัดการโดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด จากประเทศเกาหลีใต้ โดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัดนั้นก่อตั้งโดย KB Kookmin Card บริษัทบัตรเครดิตรายใหญ่ของประเทศเกาหลีใต้ พร้อมกับ JAYMART โฮลดิ้งคอมพานีชื่อดัง

  ปัจจุบันแอพกู้เงินถูกกฎหมาย Kashjoy มีบริการสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพทั้งสิ้น 4 รูปแบบ ได้แก่ บัตรกดเงินสดพร้อมใช้ Kashjoy Easy, สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ ประเภทสินเชื่อส่วนบุคคล Kashjoy, สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ ประเภทสินเชื่อรถยนต์ Kashjoy และสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ ประเภทสินเชื่อสำหรับผ่อนมือถือ Kashjoy

  Shopee SEasyCash

  มาต่อกันที่หนึ่งในแอพช้อปปิ้งออนไลน์ที่หลายต่อหลายท่านอาจจะคุ้นหู คุ้นตากันมาบ้างอย่าง Shopee ซึ่งได้ออกผลิตภัณฑ์แอพกู้เงินถูกกฎหมายที่ให้บริการการกู้ยืมเงิน การกู้เงินถูกกฎหมา และการกู้เงินผ่านแอพที่เชื่อถือได้ โดยมีจุดเด่นเรื่องบริการяเงินด่วนถูกกฎหมายที่สามารถใช้ผ่อนมูลค่าสินค้าได้นานสูงสุดกว่าสามเดือน อีกทั้งสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ Shopee SEasyCash ยังสามารถนำไปใช้จ่ายได้อย่างสะดวก ยืดหยุ่น รวมไปถึงยีงสมัครง่าย เพียงแค่คุณมีบัญชีออนไลน์ของช็อปปี้ และใช้แค่บัตรประจำตัวประชาชนเพียงหนึ่งใบ รวมถึงไม่ต้องอาศัยคนมาค้ำประกัน ก็สามารถสมัครแอพเงินด่วนถูกกฎหมายเพื่อขอยื่นกู้เงินถูกกฎหมาย กู้เงินในแอพได้ทันทีทันใด 

  Shopee SEasyCash มีวงเงินกู้เงินผ่านแอพกู้เงินถูกกฎหมายสูงถึง 5 แสนบาท ในอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปีอีกด้วย 

  เงินทันเด้อ

  ตัวอย่างสุดท้ายของแอพกู้เงินถูกกฎหมายไหนดีที่มีบริการการกู้ยืมเงิน และการกู้เงินผ่านแอพออนไลน์ที่สามารถเชื่อถือได้ประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) ในปัจจุบันนี้ได้แก่ แอพเงินทันเด้อ นั่นเอง โดยเงินทันเด้อเป็นแอพออนไลน์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อว่า บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด 

  แอพกู้เงินทันเด้อ เป็นแอพกู้เงินถูกกฎหมายที่มีบริการสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพกู้เงินถูกกฎหมายอยู่ด้วยกัน 2 แบบหลักๆ ประกอบด้วยสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายเงินสดตั้งหลัก ที่มีบริการผ่อนชำระได้สูงสุดกว่าสิบห้าเดือน และสินเชื่อที่ให้บริการวงเงินผ่อนสินค้า และบริการผ่านเปย์ทันเด้อ โดยผ่อนชำระสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพได้สูงสุดหนึ่งปี โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐานการได้รับเงินเดือนสำหรับการสมัครยื่นกู้

  ตรวจสอบบริษัทสินเชื่อออนไลน์

  สุดท้ายนี้อยากจะขอฝากวิธีการตรวจสอบบริษัทสินเชื่อออนไลน์เพื่อให้ผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความสนใจกับแอพกู้เงินถูกกฎหมาย ตลอดจนการกู้เงินในแอพ, กู้เงินถูกกฎหมาย และกู้เงินผ่านแอพ โดยมีขั้นตอน และรายละเอียดการตรวจสอบบริษัทสินเชื่อออนไลน์ดังต่อไปนี้

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย
  2. จากนั้นให้เลือกเมนูหน้าหลัก ? แหล่งความรู้ทางการเงิน ? เตือนภัยทางการเงิน และให้ผู้อ่านทุกท่านเลือก “ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อจากธปท.” ซึ่งสามารถเลือกตรวจสอบบริษัทสินเชื่อออนไลน์ทั้งแบบ Non-bank ที่ได้รับอนุญาต, สถาบันทางการเงินที่ได้รับอนุญาต และผู้ให้บริการที่ปิดดำเนินการ อีกด้วย ไม่เพียงเท่านี้คุณยังสามารถตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และผู้ประกอบธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Digital Asset สินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์